Trang chủ / Tin kinh tế - văn hóa- xã hội

Những hoạt động bảo vệ môi trường nào được nhà nước khuyến khích?

 

     Trả lời:

     Những hoạt động BVMT được khuyến khích như sau:

    - Truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia BVMT, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học.

    - Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

     - Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải.

     - Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ô-dôn.

     - Đăng ký cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi trường; sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường.

     - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường.

     - Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ BVMT; cung cấp dịch vụ BVMT; thực hiện kiểm toán môi trường; tín dụng xanh; đầu tư xanh.

     - Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh tế và có lợi cho môi trường.

     - Xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư thân thiện với môi trường.

     - Phát triển các hình thức tự quản và tổ chức hoạt động dịch vụ giữ gìn vệ sinh môi trường của cộng đồng dân cư.

     - Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường.

     - Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động BVMT; thực hiện hợp tác công tư về BVMT.